French Kiss by Koty2 for Flanelle Magazine

French Kiss photo: Koty 2 (www.koty2.com) models: Zosia & Karolina |Mango Models| stylist: Magdalena Skiba makeup & hair: Karolina Shumilas (http://www.karolinashumilas.com/) designer: Madelle...