Photographer: Sam Kalyuznyy
Wardrobe Stylist: Christine Schieffer
Makeup Artist: Vlad
Model: Ulya Prokhorova