Photographer: Ekaterina Lobanova
Makeup Artist/Hair Stylist: Namzhilma Dorzhieva
Assistant: Freda Lartey
Female Model: Mariya Belyakova
Wardrobe Stylist: Anna Andronova