Photographer: Elizaveta Khlebnikova
Stylist: Nadya Sokolova
Model: Xenimos