Photography: Luiza Ananias | @luananias
H&M: Fairuze Reis | @fairuzeisbeauty
Model: Meron | @mmeron3